Párnický rybár

VOĽBY 2014

 


 
 
Myslíte si, že ešte máme dosť času?   
 

A máme tu rok 2014! Už o necelé dva mesiace, v marci na výročnej členskej schôdzi, sa budú konať voľby do výboru našej organizácie. Posledné voľby v roku 2010 nám do výboru priniesli troch nováčikov, vďaka čomu v našej MO nastalo pár zmien. Nováčikovia priniesli aj zopár noviniek. Či to bolo za štvorročné obdobie dosť, to nech posúdia iní. Aká bude tohtoročná kandidátka členov do výboru? Budú mať títo kandidáti čas a záujem o takúto prácu? Aj preto sa na vás, mojich kolegov-členov, obraciam a budem veľmi rád, ak všetci, ktorí majú záujem a čas a sú ochotní pracovať vo výbore, nech si čo najskôr podajú prihlášku. Určite by ste mnohí privítali oživenie našej MO rôznymi podujatiami, zmenou platieb za členské príspevky bezhotovostne (prevodom na účet MO), zvýšením informovanosti (či už je to web alebo info tabule), prehodnotením doterajšieho zarybňovania, vážnejším zamyslením sa výboru nad kontroverzným "chyť a pusť" v Párnici (išlo vždy o cca 5% vodnej plochy)... Skrátka, je čo doháňať za tie roky stagnácie, kým iné organizácie napredovali. Takže ak má niekto chuť stať sa členom výboru, stačí, ak pošle písomnú prihlášku poštou na adresu MO SRZ, hodí ju do schránky na Rybárskom dome, pošle e-mailom na adresu MO SRZ alebo prihlášku odovzdá členovi výboru. Z prihlásených kolegov-členov  bude po osobnom pohovore zostavená kandidátska listina do volieb na VČS. Popis a úlohy jednotlivých členov výboru nájdete tu  , konkrétne v § 15.

Verím, že aj vy prispejete ku kvalite práce v našej MO.

 

No a keďže sme o voľbách do našich orgánov SRZ nedostatočne informovaní a pri vode často  „riešime“ to, ako by mali voľby vyzerať, po prečítaní našich organizačných predpisov vám  stručne prinášam pár faktov.

 

  Toto je dané v stanovách a smerniciach SRZ.

·         Každý oprávnený člen MO SRZ má právo byť volený a zaradený do kandidátky.

·         Počet členov budúceho výboru a kontrolnej komisie určí hlasovaním členská základňa.

·         Hlasovanie vo voľbách môže byť verejné alebo tajné – rozhodne o tom členská základňa na VČS.

·         Pri technickej príprave volieb treba počítať aj s možnosťou hlasovania pomocou hlasovacích lístkov.

·         Za prípravu a priebeh volieb zodpovedá predseda a poverení členovia výboru MO SRZ.

 

Záväzné nariadenie, podľa ktorého prebiehajú voľby do všetkých orgánov SRZ  (volebný poriadok platný od r. 2000) nájdete tu:

http://www.srzrada.sk/index.php?n=Legislativa.VolebnyPoriadok - odporúčam naštudovať.

 

Členská schôdza ešte pred začiatkom volieb rozhoduje hlasovaním o počte členov výboru a o tom, či sa bude hlasovať verejne alebo tajne.

Výbor má mať minimálne 7 a maximálne 21 členov (na zamyslenie: je v tejto uponáhľanej dobe 9 členov našej MO dostatočný počet?). Kontrolná komisia minimálne 3 členov a maximálne 5 členov.

  

Kto a ako môže kandidovať?

Podľa Stanov SRZ môže kandidovať každý člen SRZ. Výbor však „odobrí“, ktorý kandidát bude zaradený do volebnej kandidátky. Teda tak to je uvedené vo volebnom poriadku, konkrétne citujem: „Návrh kandidátov pripravuje príslušný výbor po predchádzajúcom prejednaní s členmi, navrhovanými do funkcií a odovzdá ich volebnej komisii.

 

Kandidátku môžete doručiť písomne buď doporučeným listom alebo ju odovzdať osobne členovi výboru. Poslať jprihlášku je možné aj e-mailom, prípadne je možné ju vhodiť do schránky na Rybárskom dome.

 

Môj typ:

Na návrhu kandidátky by nemalo chýbať meno a priezvisko, vek, povolanie, doba členstva v SRZ, doba a druh vykonávaných funkcií v SRZ, krátka charakteristika vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie.

 

Presný termín podania kandidatúry na rok 2014 nájdete na oficiálnej webovej stránke MO SRZ Dolný Kubín. Zverejnený by tu mal byť neskôr aj menoslov kandidátov, aby sme ich poznali už pred VČS.

-Alfi-

 
    

 

TOPlist